Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Помещение – 436,50 кв.м (склад № 8)”, с местонахождение гр.София, Община Столична, район „Подуяне”, в магазията на жп гара София

10.08.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1490/24.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/15 от 21.05.2015 год. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Помещение – 436,50 кв.м (склад № 8)”, с местонахождение гр.София, Община Столична, район „Подуяне”, в магазията на жп гара София – товарна /сграда с идентификационен № 68134.600.1277.6 по КК на гр. София/, за склад.

 Търгът ще се проведе на 16.09.2015 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2410,00 (две хиляди четиристотин и десет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2410,00 (две хиляди четиристотин и десет) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 07.09.2015 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на            10.09.2015 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.09.2015 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.09.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68, GSM 0882 006 123.