Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти ", с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в района на жп гара Шумен (ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен), за поставяне на преместваеми обекти

11.08.2015 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1493/24.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 14-05/15 от 21.05.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти публична държавна собственост,представляващи:

1. „Открита площ - 62 кв.м", с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в района на жп гара Шумен (ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен), за поставяне на преместваеми обекти (3 бр. гаражни клетки) по чл. 56 от ЗУТ, за гаражи.

Търгът ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 90,00 (деветдесет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 90,00 (деветдесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ – 15 кв.м“, с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в района на жп гара Шумен (ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен), за поставяне на преместваем обект (контейнер) по чл. 56 от ЗУТ, за складова и търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 17.09.2015 г. (четвъртък) от 13,15 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 59,00 (петдесет и девет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 59,00 (петдесет и девет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 07.09.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад, Административна сграда район Шумен. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 10.09.2015 г. (четвъртък) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 11.09.2015 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 11.09.2015 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 09.09.2015 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.