Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост

19.08.2015 г.

                                ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

   На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1414/15.07.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 13-05/15 от 14.05.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/ 

 

                                                                         О Б Я В Я В А

           

   Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

   1. „Част от железорешетъчна конструкция на кота 14-ти метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и открита площ – 8 кв.м в основата на конструкцията, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция“, с местонахождение гр. Девня, кв. Повеляново, община Девня, област Варна, в района на жп гара Повеляново (ПИ 20482.505.172 по КК на гр. Девня), за изграждане на телекомуникационна базова станция на мобилен оператор.

   Търгът ще се проведе на 18.09. 2015 г. (петък) в сградата на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала, от 11,30 часа, при:

             - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00 (двеста тридесет и пет) лева, без включен ДДС;

   2. „Част от железорешетъчна конструкция № 7 – прожекторно осветление на жп гара Варна Фериботна – Приемно-отправен парк, на кота 14-ти метър за инсталиране и монтаж на антени и антенни устройства, както и открита площ – 8 кв.м в основата на конструкцията, където ще бъдат разположени технологични шкафове за базова станция“, с местонахождение с. Разделна, община Белослав, област Варна, в района на жп гара Варна Фериботна – Приемно-отправен парк (част от ПИ 056006 по КВС на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна), за монтиране на базова станция на мобилен оператор.

   Търгът ще се проведе на 18.09.2015 г. (петък) в сградата на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 113, ет. 2, заседателна зала, от 12,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 235,00 (двеста тридесет и пет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие във всеки  търг, в размер на 235,00 (двеста тридесет и пет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ Горна Оряховица или по банкова сметка на ССТ Горна Оряховица.

   Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16.00 часа на 07.09.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113, ет. 3, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС, за всеки търг поотделно. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

   Заявленията за участие във всеки  търг се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ССТ Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 113, ет. 3, в срок до 16,00 часа на 14.09.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.09.2015 г. (понеделник).  

   Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.09.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на съответния имот - по образеца приложен към тръжната документация.

   Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 113, както и на ж.п. тел.: 871/30 62; 052/605 669 и  GSM: 0884906131.