Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот „Открита площ – 1,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Враца, под бетонната козирка на административната сграда на ЖПС Враца

27.08.2015 г.

                   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1646/13.08.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-07/15 от 02.07.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

                Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 1,00 кв. м.”,с местонахождение гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, под бетонната козирка на административната сграда на ЖПС Враца, град Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 (ПИ с идентификатор № 12259.1021.120 по КК  и КР на гр. Враца), за поставянена кфе-автомат.

Търгът ще се проведе на 05.10.2015 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 10.30 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

- начална тръжна месеча наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 31,00 (тридесет и един) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 23.09.2015 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 28.09.2015 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 28.09.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.09. 2015 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.09.2015 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 05.11.2015 г. (четвъртък) като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 ч. на 26.10.2015 г. (понеделник).

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 29.10.2015 г. (четвъртък).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 30.10.2015 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 30.10. 2015 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15- Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.