Архив обяви

Търг с явно наддаване за продажба на 10 000 (десет хиляди) куб. м. негодна фракция с размери 0-25 мм, намиращи се на територията на кариера Карлуково, заведени в баланса на Железопътна Секция Враца

27.08.2015 г.

ДП “НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІІ от „Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост”, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 1678/19.08.2015 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

     Търг с явно наддаване за продажба на 10 000 (десет хиляди) куб. м. негодна фракция с размери 0-25 мм, намиращи се на територията на кариера Карлуково, заведени в баланса на Железопътна Секция Враца.

Натоварването и транспорта да са за сметка на купувача.

Търгът ще се проведе на 04.09.2015 г. (петък) от 09.00 часа в гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при:

1. Начална тръжна цена – 39 000 (тридесет и девет хиляди) лева без ДДС за цялото количество. Същият да се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

2. Депозит за участие в търга в размер на 10 на сто от началната тръжна цена в размер на 3 900 (три хиляди и деветстотин) лева и следва да е платен до 16.00 часа на 03.09.2015 г. (четвъртък);

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца в ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, BIC UBBSGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 ч. на 03.09.2015 г. (четвъртък) в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15 срещу невъзвращаемата сума от 100,00 (сто) лв. с включен ДДС.

            Оглед на актива може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 03.09.2015 г. (четвъртък) срещу представяне на документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива е на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 03.09.2015 г. (четвъртък) в Деловодството на ЖПС Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

При неявяване на кандидати за участие в търга повторен търг ще се проведе на 11.09.2015 г. (петък)от 09.00 часа в гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - получаване на тръжна документация – до 16.00 часа на 10.09.2015 г. (четвъртък);

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16.00 часа на 10.09.2015 г. (четвъртък) в ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, BIC UBBSGSF.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 10.09.2015 г. (четвъртък)срещу представяне на тръжна документация;

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа 10.09.2015 г. (четвъртък).

При неявяване на кандидати за участие в повторния търг, трети търг ще се проведе на 18.09.2015 г. (петък)от 09.00 часа в гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - получаване на тръжна документация – до 16.00 часа на 17.09.2015 г. (четвъртък);

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16.00 часа на 17.09.2015 г. (четвъртък) в ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, BIC UBBSGSF или в касата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа на 17.09.2015 г. (четвъртък) срещу представяне на тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 17.09.2015 г. (четвъртък).            

За контакти: тел. 0888 696 213 Цветана Генчовска – Ръководител звено “УСК” към ЖПС Враца.