Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти „Помещение – 2277,50 кв.м”, с местонахождение гр. София, район „Сердика”, в приемното здание на Централна жп гара София с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК и КР на гр. София

28.08.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 1645/13.08.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 20-07/15 от 02.07.2015 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Помещение – 2277,50 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание  на Централна жп гара София /сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК и КР на гр. София/, нива 0, +1 и +2, за многофункционална зала /спортна зала, базар, шоурум/.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29 335,00 (двадесет и девет хиляди триста тридесет и пет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 29 335,00 (двадесет и девет хиляди триста тридесет и пет) лв. без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 05.10.2015 г. (понеделник) от 9,00 часа.

            2. „Тоалетни (кота 0) с обща площ – 67,90 кв.м”,  с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика”, в приемното здание  на Централна жп гара София /сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София/, кота 0, състоящ се от следните помещения: „Помещение № С 0 003 – 27 кв.м”, за тоалетна – мъже; Помещение №  С 0 024 – 31,20 кв.м”, за тоалетна – жени; „Помещение № С 0 023 – 5,40 кв.м”, за тоалетна за трудно подвижни лица и „Помещение № С 0 022 – 4,30 кв.м”, за санитарно помещение.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 514,00 (петстотин и четиринадесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 514,00 (петстотин и четиринадесет) лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 05.10.2015 г. (понеделник) от 11,00 часа.

3. „Тоалетни (кота -1) с обща площ – 72,60 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район „Сердика“, в приемното здание на Централна жп гара София (сграда с идентификационен № 68134.511.94.1 по КК на гр. София), кота -1, състоящ се от следните помещения: „Помещение № С -1 019 – 26,70 кв.м“, за тоалетна – жени; „Помещение №  С -1 020 – 28,50 кв.м“, за тоалетна – мъже; „Помещение № С -1 016 – 5,90 кв.м“, за тоалетна за трудно подвижни лица и „Помещение № С -1 037 – 11,50 кв.м“, за санитарно помещение.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 549,00 (петстотин четиридесет и девет)  лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 549,00 (петстотин четиридесет и девет)  лева без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 05.10.2015 г. (понеделник) от 13,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   23.09.2015 г. (сряда) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 28.09.2015 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 28.09.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.09.2015 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  28.09.2015 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.