Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 000090 в землището на с. Руйно, с местонахождение на имота: област Силистра, община Дулово, землището на с. Руйно с ЕКАТТЕ 63286

09.09.2015 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 30 от 27.08.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 000090 в землището на с. Руйно, с площ от 565 (петстотин шестдесет и пет) кв. м, ведно с построената в него сграда 01 (четно помещение) – масивна едноетажна сграда със застроена площ от 123 (сто двадесет и три) кв. м, с местонахождение на имота: област Силистра, община Дулово, землището на с. Руйно с ЕКАТТЕ 63286.

Търгът ще се проведе на 16 октомври 2015 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 16 500,00 (шестнадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 8 000,00 (осем хиляди) лева, вносим, в срок до 12 октомври 2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 05 октомври 2015 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 12 октомври 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12 октомври 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08 октомври 2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.