Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Помещение – 26 кв.м“, находящ се в гр. Елин Пелин в приемното здание на жп гара Елин Пелин /сграда с идентификационен № 27.330.999.1 по КК на село гара Елин Пелин/

18.09.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1808/08.09.2015 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-06/15 от 25.06.2015 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/

О Б Я В Я В А

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Помещение – 26 кв.м“, находящ се в гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска, в приемното здание на жп гара Елин Пелин /сграда с идентификационен № 27.330.999.1 по КК на село гара Елин Пелин/, за търговска дейност – продажба на кафе и закуски.

            Търгът ще се проведе на 26.10.2015 г. (понеделник) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 156,00 (сто петдесет и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 156,00 (сто петдесет и шест) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 14.10.2015 г. (сряда), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 19.10.2015 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 19.10.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.10.2015 г. (понеделник).

 Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.10.2015 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 23.11.2015 г. (понеделник) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 12.11.2015 г. (четвъртък); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на  17.11.2015 г. (вторник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0882 006 123.