Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: “Помещение–78 кв. м в източното крило на приемното здание на жп гара Варна /сграда с идентификационен № 10135.65.32.15 по КК на гр. Варна/, за търговска дейност

23.09.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1812/08.09.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-06/15 от 25.06.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: “Помещение – 78 кв. м в източното крило на приемното здание на жп гара Варна /сграда с идентификационен № 10135.65.32.15 по КК на гр. Варна/, за търговска дейност – продажба на кафе, закуски и хранителни стоки и открита площ – 40 кв. м, част от първи перон на гара Варна (срещу втори коловоз), за поставяне на маси - целогодишно”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна.

Търгът ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, в залата за търгове, от 11,15 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 767,00 (седемстотин шестдесет и седем) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 767,00 (седемстотин шестдесет и седем) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 19.10.2015 г. (понеделник), в касата на Регионален център Варна към УДВГД Горна Оряховица, намираща се в гр. Варна, пл. „Славейков” 1 А, стая № 2 (на перона) или в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 23.10.2015 г. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. ''Цар Освободител” № 97, в срок до 16,00 часа на от 26.10.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.10.2015 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.10.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” 1А, западното крило на приемното здание на жп гара Варна, стая № 2, Любомир Любчев, Началник регионален център Варна, GSM: 0887 222 330, както и в гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, в 14-етажна производствено-техническа сграда на УДВГД Горна Оряховица, стая 1208, GSM 0887 615 356.