Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение гр.София, Община Столична, район „Подуяне”, в магазията на жп гара София–товарна /сграда с идентификационен № 68134.600.1277.6 по КК и КР на гр. София/ за склад

23.09.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1800/ 08.09.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 22-07/15 от 14.07.2015 год. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Помещение – 536,00 кв.м (склад № 5)”, с местонахождение гр.София, Община Столична, район „Подуяне”, в магазията на жп гара София – товарна /сграда с идентификационен № 68134.600.1277.6 по КК и КР на гр. София/, за склад.

Търгът ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 2959,00 (две хиляди деветстотин петдесет и девет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 2959,00 (две хиляди деветстотин петдесет и девет) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 19.10.2015 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 23.10.2015 г. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.10.2015 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.10. 2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68, GSM 0882 006 123.