Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с местонахождение: с. Царева Ливада, община Дряново, област Габрово, в района на жп гара Царева Ливада

23.09.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1804/08.09.2015 г. и 1805/08.09.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-06/15 от 25.06.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

 

І. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:„Открита площ - 170 кв.м”, с местонахождение: с. Царева Ливада, община Дряново, област Габрово, в района на жп гара Царева Ливада (ПИ 12677.520.5 по КК на с. Царева Ливада), за паркинг.

Търгът ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 295,00 (двеста деветдесет и пет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 295,00 (двеста деветдесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост,представляващ: „Сграда с идентификатор 14218.504.422.2 с полезна площ 62 кв.м”, с местонахождение: гр. Габрово, общ. Габрово, обл. Габрово, в района на жп гара Габрово, за мотоклуб.

Търгът ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 19.10.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 23.10.2015 г. (петък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.10.2015 г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.10.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Когато на търга по т. Iне се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг ще се проведе на 27.11.2015 г. (петък) при същите тръжни условия, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 16.11.2015 г. (понеделник); внасяне на депозит – до 16,00 часа на 20.11.2015 г. (петък) и подаване на заявления за участия в търга - до 16,00 часа на 23.11.2015 г. (понеделник), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.