Архив обяви

Търгове с тайно и явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - ЖПС Враца

23.09.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от ЗДС, чл. 13, ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1806/08.09.2015 г. и Заповед № 1807/08.09.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 19-06/15 от 25.06.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно и явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – държавна собственост както следва:

            I. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ „Открита площ – 14,30 кв. м.”, намиращ се в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) от 09.00 ч. в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2  при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 77,00 (седемдесет и седем) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 77,00 (седемдесет и седем) лв., се внася до 16.00 ч. на 23.10.2015 г. (петък) в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка в ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF;

- тръжна документация се закупува в касата на ЖПС Враца срещу невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС, до 16.00 ч. на 19.10.2015 г. (понеделник).

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник);

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.10.2015 г. (понеделник).

Оглед на описаният актив може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.10.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

II. Търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на следните недвижими имоти, публична държавна собственост:

1. „Открита площ – 1,00 кв. м.”, намиращ се в района на жп гара Враца, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) от 10.00 ч. в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2  при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 31,00 (тридесет и един) лв. се внася до 16.00 ч. на 23.10.2015 г. (петък) в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка в ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF;

- тръжна документация се закупува в касата на ЖПС Враца срещу невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС, до 16.00 ч. на 19.10.2015 г. (понеделник);

- заявление за участие се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник);

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник).

Оглед на описаният актив може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.10.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления за участие в търга отговарящи на нормативните и тръжни условия и неявяване на кандидатите, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 27.11.2015 г. (петък), като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на  16.11.2015 г. (понеделник); депозит се внася до 16.00 часа на 20.11.2015 г. (петък), а заявление за участие в търга се подава до 16.00 часа на 23.11.2015 г. (понеделник), на горепосочения адрес.

2. „Помещение (бивш жп стол) – 16,00 кв.м”, намиращ се в района на жп гара Плевен, за автомонтьорски услуги.

Търгът ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) от 11.00 ч. в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2 при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 127,00 (сто двадесет и седем) лв. се внася до 16.00 ч. на 23.10.2015 г. (петък) в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка в ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF;

- тръжна документация се закупува в касата на ЖПС Враца срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лв, с включен ДДС, до 16.00 ч. на 19.10.2015 г. (понеделник);

- заявление за участие се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник);

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник).

Оглед на описаният актив може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.10.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления за участие в търга отговарящи на нормативните и тръжни условия и неявяване на кандидатите, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 27.11.2015 г. (петък), като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на  16.11.2015 г. (понеделник); депозит се внася до 16.00 часа на 20.11.2015 г. (петък), а заявление за участие в търга се подава до 16.00 часа на 23.11.2015 г. (понеделник), на горепосочения адрес.

3. „Два броя помещения в „Складова база - Червен бряг” (сграда с идентификатор 80501.807.4.34 по КК на гр. Червен бряг) с обща площ 66,60 кв. м., от които: помещение №1 – 57,90 кв. м. за шивашко ателие, помещение № 2- 8,70 кв. м. за тоалетна,”, намиращ се в района на жп гара Червен бряг, за шивашко ателие и за тоалетна.

Търгът ще се проведе на 30.10.2015 г. (петък) от 13.30 ч. в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2 при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 125,00 (сто двадесет и пет) лв. се внася до 16.00 ч. на 23.10.2015 г. (петък) в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка в ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF;

- тръжна документация се закупува в касата на ЖПС Враца срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лв, с включен ДДС, до 16.00 ч. на 19.10.2015 г. (понеделник);

- заявление за участие се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник);

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник).

Оглед на описаният актив може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.10.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При подадени поне две заявления за участие в търга отговарящи на нормативните и тръжни условия и неявяване на кандидатите, повторен търг ще се проведе при същите тръжни условия на 27.11.2015 г. (петък), като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 часа на  16.11.2015 г. (понеделник); депозит се внася до 16.00 часа на 20.11.2015 г. (петък), а заявление за участие в търга се подава до 16.00 часа на 23.11.2015 г. (понеделник), на горепосочения адрес.

Тръжна документация за участие в търговете се заплащат за всеки обект поотделно в касата на ЖПС Враца в указаните срокове, в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15, срещу съответната сума. Тръжните документации се закупуват лично или чрез упълномощено за целта лице.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15 и на телефон 0888 696 213.