Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти-поземлен имот с идентификатор 68134.506.314 по КК на гр.София с местонахождение гр. София, област София, община Столична, в района на жп гара София север

28.09.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед №  1801/08.09.2015г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 19-06/15 от 25.06.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

1. „Открита площ – 770,00 кв.м., от които 170 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за автосервиз и 600 кв.м. за осигуряване на транспортен достъп”, попадащ в поземлен имот с идентификатор 68134.506.314 по КК на гр.Софияс местонахождение гр. София, област София, община Столична, в района на жп гара София север.

Търгът ще се проведе на 04.11.2015 г. (сряда) от 09,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 1670,00 (хиляда шестстотин и седемдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 1670,00 (хиляда шестстотин и седемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 100,00 (сто) лева с включен ДДС.

2. „Открита площ  – 200 кв.м.”, попадащ в поземлен имот с идентификатор 56215.0.999 по КК на с.Петърч, с местонахождение с.Петърч, обл.София, общ. Костинброд, в района на жп гара Петърч, за товаро-разтоварна дейност на насипни материали.

Търгът ще се проведе на 04.11.2015 г. (сряда) от 10,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 230,00 (двеста и тридесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 230,00 (двеста и тридесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

3. „Открита площ  – 20,00 кв.м.”, попадащ в поземлен имот с идентификатор 68134.1380.2116 по КК на гр.София, с местонахождениегр. София, обл.София, общ. Столична, в района на жп гара София север, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и захарни изделия.

Търгът ще се проведе на 04.11.2015 г. (сряда) от 11,00 часа при:

 - начална тръжна месечна наемна цена – 80,00 (осемдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 80,00 (осемдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 29.10.2015 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  29.10.2015 г.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.10.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637