Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 36498.505.3007 по кадастралната карта на гр. Карлово

08.10.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 37 от 09.09.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

                                                                   О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 36498.505.3007 по кадастралната карта на гр. Карлово, с площ от 757 (седемстотин петдесет и седем) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: спортно игрище, с местонахождение на имота: област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул. „Теофан Райнов”.

Търгът ще се проведе на 16 ноември 2015 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

 - начална тръжна цена в размер на 19 136,00 (деветнадесет хиляди сто тридесет и шест)  лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 9 000,00 (девет хиляди) лева, вносим, в срок до 09 ноември 2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 03 ноември 2015 г. (вторник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 09 ноември 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09 ноември 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 06 ноември 2015 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.