Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Открита площ – 26,40 кв.м,в намиращ се в двора на ремонтно-техническа работилница на жп гара Пловдив Централна, за складиране на 2 бр. контейнери

12.10.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1969/01.10.2015г. и 1970/01.10.2015г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 24-07/15 от 29.07.2015г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 26,40 кв.м (част от ПИ 56784.551.24 по КК на гр. Пловдив)”, намиращ се в гр. Пловдив, в двора на ремонтно-техническа работилница на жп гара Пловдив Централна, за складиране на 2 бр. контейнери. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 68,00 (шестдесет и осем) лева. Депозит 100% от началната цена - 68,00 (шестдесет и осем)  лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 18.11.2015 г. (сряда) от 09,00 часа.

2. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 6 кв.м (част от ПИ 07079.827.3 по КК на гр. Бургас)”, намиращ се в гр. Бургас, кв. Долно Езерово, в района на жп гара Долно Езерово, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и пакетирани хранителни стоки. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 30,00 (тридесет) лева. Депозит 100% от началната цена - 30,00 (тридесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга 18.11.2015 г. (сряда) от 11,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 09.11.2015г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 12.11.2015г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.11.2015г.(четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.11.2015г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга по т.2 - нов търг ще се проведе на 04.12.2015г.(петък) в сградата  на ЖП Секция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия със следните срокове:

-закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 23.11.2015г.(понеделник);

-оглед на актива – до 16,00 часа на 26.11.2015г. (четвъртък);

-подаване на заявления за участие в търга - до 16,00 часа на 30.11.2015г.(понеделник). Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.