Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти с местонахождение гр. Своге, в района на жп гара Своге, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за складиране на строителни материали

12.10.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от ЗДС, чл. 13, ал. 6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1973/01.10.2015 г. и Заповед № 1974/01.10.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение от Протокол № 24-07/15 от 29.07.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем  за срок от 5 (пет) годинина недвижими имоти – публична и частна държавна собственост както следва:

1. „Открита площ – 116,60 кв. м.”, с местонахождение гр. Своге, общ. Своге, Софийска област, в района на жп гара Своге (УПИ – XI-983 от РП на гр. Своге), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за складиране на строителни материали.

Търгът ще се проведе на  18.11.2015 г. (сряда) от 09.00 ч. в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2  при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 390,00 (триста и деветдесет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 390,00 (триста и деветдесет) лв., се внася до 16.00 ч. на 11.11.2015 г. (сряда) в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка в ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF;

- тръжна документация се закупува в касата на ЖПС Враца срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет), с включен ДДС, до 16.00 ч. на 09.11.2015 г. (понеделник).

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16.00 часа на 12.11.2015 г. (четвъртък);

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.11.2015 г. (четвъртък).

Оглед на описаният актив може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.11.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

2. „Открита площ – 6,00 кв. м.”, с местонахождение гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана, в района на жп гара Лом(част от ПИ 44238.507.76 по КК на гр. Лом),за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с цигари и др. тютюневи изделия, дребни пакетирани стоки, вестници, списания и други печатни издания, безалкохолни напитки, сладолед и др.

Търгът ще се проведе на 18.11.2015 г. (сряда) от 10.00 ч. в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2  при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 32,00 (тридесет и два) лв. се внася до 16.00 ч. на 11.11.2015 г. (сряда) в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка в ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF;

- тръжна документация се закупува в касата на ЖПС Враца срещу невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет), с включен ДДС, до 16.00 ч. на 09.11.2015 г. (понеделник);

- заявление за участие се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16.00 часа на 12.11.2015 г. (четвъртък);

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.00 часа на 12.11.2015 г. (четвъртък).

Оглед на описаният актив може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.11.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

3. „Открита площ – 6.00 кв. м.”, намиращ се пред обект ”Площ – 28,35 кв. м.”, част от УПИ – IV-979, кв. 180 от РП на гр. Своге, с местонахождение гр. Своге, общ. Своге, Софийска област, в района на жп гара Своге, за поставяне на маси - сезонно (м. май - м. октомври).

Търгът ще се проведе на 18.11.2015 г. (сряда) от 11.00 ч. в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15 в залата за търгове, ет. 2 при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 14,00 (четиринадесет) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 14,00 (четиринадесет) лв. се внася до 16.00 ч. на 11.11.2015 г. (сряда) в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка в ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF;

- тръжна документация се закупува в касата на ЖПС Враца срещу невъзвръщаема сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв, с включен ДДС, до 16.00 ч. на 09.11.2015 г. (понеделник);

- заявление за участие се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 в срок до 16.00 часа на 12.11.2015 г. (четвъртък);

Заявления подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.00 часа на 12.11.2015 г. (четвъртък).

Оглед на описаният актив може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.11.2015 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Тръжна документация за участие в търговете се заплащат за всеки обект поотделно в касата на ЖПС Враца в указаните срокове, в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15, срещу съответната сума. Тръжните документации се закупуват лично или чрез упълномощено за целта лице.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. ”В. Кънчов” № 15 и на телефон 0888 696 213.