Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 10 000 куб. м. негодна фракция с размери 0-25 мм, намиращи се на територията на кариера „Карлуково”, заведени в баланса на Железопътна Секция Враца

13.10.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЖТ, чл. 61,  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от „Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост”, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 2058/07.10.2015  г.  на Генералния директор на ДП “НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на 10 000 (десет хиляди) куб. м. негодна фракция с размери 0-25 мм, намиращи се на територията на кариера „Карлуково”, общ. Луковит, обл. Ловеч, заведени в баланса на Железопътна Секция Враца.

Откриване на тръжната процедура на 20.10.2015 г. (вторник) от 9.00 часа в Административната сграда на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15 при:

            1. Начална тръжна цена 39 000 (тридесет и девет хиляди) лв. без ДДС за цялото количество негодна фракция. ДДС се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

2. Депозит за участие в търга в размер на 3 900 (три хиляди и деветстотин) лв., представляващ 10 на сто от началната тръжна цена, платим в срок до 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник).

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, банка ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50.00 (петдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Враца.

Разходите по натоварването, отчитането и транспортирането на негодната фракция от кариерата са за сметка на купувача.

            Оглед на 10 000 (десет хиляди)  куб. м. негодна фракция с размери 0-25 мм може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 26.10.2015 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 10 000 (десет хиляди) куб. м. негодна фракция  с размери 0-25 мме на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.10.2015 г. (понеделник) в Деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите от 10.00 часа на 27.10.2015 г. (вторник) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2- ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие  на 03.11.2015 г. (вторник) в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия и със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 09.11.2015 г. (понеделник);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 09.11.2015 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- краен срок за внасяне на депозита за участие до 16.00 часа на 09.11.2015 г. (понеделник);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа на  09.11.2015 г. (понеделник);

Класиране на офертите – 10.11.2015 г. (вторник) от 10.00 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

За контакти тел.: 0888/696 213 – Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца