Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот гр.Русе

14.10.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1971 от 01.10.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 24-07/15 от 29.07.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост,представляващ:

- „Открита площ – 102 кв.м (част от ПИ 63427.8.160 по КК на гр.Русе – УПИ ХХХVІІІ-635)”, с местонахождение: гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, в района на жп гара Русе разпределителна, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с хранителни стоки.

Търгът ще се проведе на 20.11.2015 г. (петък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 360,00 (триста и шестдесет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер 360,00 (триста и шестдесет)лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 09.11.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, или в касата на поделението в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. “Ал. Стамболийски” № 1, ет.2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 13.11.2015 г. (петък) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявление за участие в търга се подава в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 16.11.2015 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 16.11.2015 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 12.11.2014 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.