Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот гр. Бургас

14.10.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 39 от               05.10.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

                                 

                                                                 О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 24, находящ се на осми жилищен етаж, вх. „А“, бл. № 4, ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.651.201.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, със застроена площ от 63,05 (шестдесет и три цяло и пет стотни) кв. м, с предназначение: жилище, апартамент, състоящ се от: спалня, хол, кухня, баня-тоалетна и антре, заедно с изба № 24, с площ 4,81 (четири цяло осемдесет и една стотни) кв. м, както и 0,665 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху терена.

Търгът ще се проведе на 20 ноември 2015 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 39 100,00 (тридесет и девет хиляди и сто) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 20 000,00 (двадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 16 ноември 2015 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 09 ноември 2015 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 16 ноември 2015 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16 ноември 2015 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12 ноември 2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 932 37 08 – Юлияна Дюлгерова