Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас

04.11.2015 г.

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 2263/27.10.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 28-09/15 от 16.09.2015 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

                

                                                                       О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Помещения с площ 17,17 кв.м, от които 12,55 кв.м - търговска площ и 4,62 кв.м - склад", с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на втория етаж в приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), за търговска дейност - книжарница, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 130,00 (сто и тридесет)лв. без ДДС.

Депозит за участие: 130,00 (сто и тридесет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 11.12.2015 год. (петък)  от  9:00 ч.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Помещение с площ 24,89 кв.м", с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на втория етаж в приемното здание на жп гара Бургас - западно крило (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), за тоалетна, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 110,00 (сто и десет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 110,00 (сто и десет) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет)лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 11.12.2015 год. (петък)  от  10:00 ч.

3. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Помещение с площ 21,90 кв.м", с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на втория етаж в приемното здание на жп гара Бургас - западно крило (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), за търговска дейност - продажба на промишлени стоки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 165,00 (сто шестдесет и пет)лв. без ДДС.

Депозит за участие: 165,00 (сто шестдесет и пет)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 11.12.2015 год. (петък)  от  11:00 ч.

4. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Помещение с площ 12,35 кв.м", с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на втория етаж в приемното здание на жп гара Бургас - западно крило (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), за търговска дейност - продажба на сувенири, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 95,00 (деветдесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 95,00 (деветдесет и пет)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 11.12.2015 год. (петък)  от  13:00 ч.

5. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Помещение с площ 25,47 кв.м", с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на втория етаж в приемното здание на жп гара Бургас - западно крило (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), за офис – туристическа агенция, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 195,00 (сто деветдесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 195,00 (сто деветдесет и пет)  лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 11.12.2015 год. (петък)  от  14:00 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 30.11.2015 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 07.12.2015год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.12.2015год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 03.12.2015год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0889813729; 0884 690111; 0885 022962.