Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот с идентификатор 68134.511.1448.1 по КК на гр. София с площ–69,65 кв.м, с местонахождение гр. София в района на Централна жп гара София, за складова дейност

10.11.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2306/03.11.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 28-09/15 от 16.09.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещение (обособена част от „Производствена, складова, инфраструктурна сграда“ с идентификатор 68134.511.1448.1 по КК на гр. София) с площ – 69,65 кв.м“, с местонахождение гр. София, област София град, община Столична, район Сердика, ул. „Белоградчик“ № 5, в района на Централна жп гара София, за складова дейност.

Търгът ще се проведе на 18.12.2015 г. (петък) в сградата на ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, от 09,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 420,00 (четиристотин и двадесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 420,00 (четиристотин и двадесет) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ССТ София или по банкова сметка на ССТ София до 11.12.2015 г. (петък).

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 07.12.2015 г. (понеделник), в счетоводството на ССТ София на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ССТ София, гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, в срок до 16,00 часа на 12.12.2015 г. (събота). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.12.2015 г. (събота).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 10.12.2015 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, ул. „Белоградчик” № 5, ССТ София, инж. Драган Драганов – ръководител звено „Техническо обслужване”, тел. 02/932 3453 и Галина Иванова – специалист УС, КТА към ССТ София, тел.02/932 2658.