Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти, с местонахождение гр. Пловдив, район на жп гара Филипово, за складиране на строителни материали

10.11.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2307/03.11.2015г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 28-09/15 от 16.09.2015г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1.„Открита площ – 400кв.м.”, част от ПИ 56784.552.18 по КК на гр. Пловдив, с местонахождение гр. Пловдив, район на жп гара Филипово, за складиране на строителни материали. Начална тръжна месечна– 636,00 (шестотин тридесет и шест) лева, без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 636,00 (шестотин тридесет и шест) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 16.12.2015 г. (сряда) от 9,00 часа.

2.“Открита площ – 28,80кв.м.”, част от ПИ 56784.540.525. по КК на гр. Пловдив, с местонахождение гр. Пловдив, жк. Тракия, район на жп гара Тракия за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за  автомонтьорски услуги-баланс на гуми и вулканизация. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 110,00 (сто и десет) лева. Депозит 100% от началната цена - 110,00 (сто и десет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 16.12.2015 г. (сряда) от 10,00 часа.

3.“Открита площ – 20кв.м.(част от ПИ 56784.540.525. по КК на гр. Пловдив)”, с местонахождение гр. Пловдив, жк. Тракия, район на жп гара Тракия за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за  автомонтьорски услуги. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 77,00 (седемдесет и седем) лева. Депозит 100% от началната цена - 77,00 (седемдесет и седем) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 16.12.2015 г. (сряда) от 11,00 часа.

4.“Открита площ – 20 кв.м. (част от ПИ № 5120 по КК на гр. Хисаря)”, намиращ се в района на жп гара Хисаря, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за складова и търговска дейност с промишлени стоки. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 67,00 (шестдесет и седем) лева. Депозит 100% от началната цена - 67,00 (шестдесет и седем) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 16.12.2015 г. (сряда) от 13,00 часа.

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 07.12.2015г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 09.12.2015г.(сряда) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 10.12.2015г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.12.2015г.(четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.12.2015г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.