Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 014013 „Детски лагер”, с площ от 20,946 дка

07.12.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 42 от 17.11.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 014013 – „Детски лагер”, с площ от 20,946 (двадесет цяло деветстотин четиридесет и шест хилядни) дка – седма категория, ведно с построените в него сгради: „стол със столова” - масивна сграда на един етаж, със застроена площ от 241 (двеста четиридесет и един) кв. м, „тоалетна” - масивна сграда на един етаж със застроена площ от 37 (тридесет и седем) кв.м и „вила” – паянтова сграда на един етаж със застроена площ от 104 (сто и четири) кв. м, с местонахождение на имота: област Пазарджик, община Велинград, в землището на с. Пашови, местност „Люта река”.

Търгът ще се проведе на 13 януари 2016 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 46 650,00 (четиридесет и шест хиляди шестстотин и  петдесет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 22 000,00 (двадесет и две хиляди) лева, вносим, в срок до 07 януари 2016 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 04 януари 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 07 януари 2016  г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07 януари 2016 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 05 януари 2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.