Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Две помещения с обща площ 27,00 кв.м /№1 – 13 кв.м и №2 – 14 кв.м/”, с местонахождение гр. Бургас, с идентификатор 07079.605.301.23 по КК на гр. Бургас

07.12.2015 г.

На основание чл.16, ал.5, чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 2305/03.11.2015 г. и №2515/24.11.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протоколи № 28-09/15 от 16.09.2015 г. и № 29-09/15 от 30.09.2015 г. и 05.10.2015 г. на УС на ДП

О Б Я В Я В А

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Две помещения с обща площ 27,00 кв.м /№1 – 13 кв.м и №2 – 14 кв.м/”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на третия етаж в административната сграда на жп гара Бургас разпределителна /товарна/, сграда с идентификатор 07079.605.301.23 по КК на гр. Бургас, за офиси, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 162,00 (сто шестдесет и два) лв без ДДС.

Депозит за участие: 162,00 (сто шестдесет и два)лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 13.01.2016 год. (сряда)  от  09:00 ч.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Складово помещение с площ 72,00 кв.м”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в магазията на жп гара Бургас разпределителна /товарна/, сграда с идентификатор 07079.605.301.20 по КК на гр. Бургас, за складова и търговска дейност, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 400,00 (четиристотин) лв без ДДС.

Депозит за участие: 400,00 (четиристотин)  лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 13.01.2016 год. (сряда)  от  09:30ч.

3. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещение с площ 11,00 кв.м”,с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, на първия етаж в източното крило на приемното здание на жп гара Бургас (сграда с идентификатор 07079.618.1051.28 по КК на гр. Бургас), за офис за транспортни услуги, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 120,00 (сто двадесет) лв без ДДС.

Депозит за участие: 120,00 (сто двадесет)  лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 13.01.2016 год. (сряда)  от  10:00 ч.

4. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ „Гаражна клетка (сграда с идентификатор 27382.500.5011.2 по КК на гр. Елхово) с площ 72,00 кв.м”, за гараж, с местонахождение град Елхово, община Елхово, област Ямбол, в района на жп гара Елхово, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 141,00 (сто четиридесет и един) лв без ДДС.

Депозит за участие: 141,00 (сто четиридесет и един)лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 13.01.2016 год. (сряда)  от  13:00 ч.

 

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж, Селекторна зала.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на ДП „НК ЖИ” – УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 04.01.2016 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” №2 в срок до 16:00 часа на 07.01.2016год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.01.2016год.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 05.01.2016год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес:Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№2, тел. 032/635-158; 0889813729; 0884 690111; 0885 022962.