Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Своге, общ. Своге, Софийска област, в района на жп гара Своге (УПИ IV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге), за търговска дейност с промишлени стоки

07.12.2015 г.

 ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2518/24.11.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 29-09/15 от 30.09.2015 г. и 05.10.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, както следва:

1. . “Открита площ – 4,00 кв. м (обект № 2 от схемата)”, с местонахождение гр. Своге, общ. Своге, Софийска област, в района на жп гара Своге (УПИ IV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 13.01.2016 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09.00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лева, платим в срок до 16.00 ч. на 06.01.2016 г. (сряда).

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца, банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.01.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, в срок до 16.00 часа на 07.01.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.01.2016 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 05.01.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

            2.“Открита площ – 4,00 кв. м (обект № 3 от схемата)”, с местонахождение гр. Своге, общ. Своге, Софийска област, в района на жп гара Своге (УПИ IV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 13.01.2016 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 10.00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лева, платим в срок до 16.00 ч. на 06.01.2016 г. (сряда).

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца, банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.01.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, в срок до 16.00 часа на 07.01.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.01.2016 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 05.01.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

3. “Открита площ – 4,00 кв. м (обект № 7 от схемата)”, с местонахождение гр. Своге, общ. Своге, Софийска област, в района на жп гара Своге (УПИ IV – 979, кв. 180 по РП на гр. Своге), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 13.01.2016 г. (сряда) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, от 09.30 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 23,00 (двадесет и три) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 23,00 (двадесет и три) лева, платим в срок до 16.00 ч. на 06.01.2016 г. (сряда).

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на ЖПС Враца, банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 04.01.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, в срок до 16.00 часа на 07.01.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 07.01.2016 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 05.01.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, Цветана Генчовска - Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/696 213.

.