Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 04279.618.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри , с местонахождение на имота: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград

09.12.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 43 от 17.11.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 04279.618.91 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-32/10.05.2006 г. на изпълнителния директор на АК и последно изменение със Заповед 18-3285/21.03.2014 г. на началника на СГКК - Благоевград, с площ от 1 290 (хиляда двеста и деветдесет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Благоевград, гр. Благоевград.

Търгът ще се проведе на 15 януари 2016 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 90 490,00 (деветдесет хиляди четиристотин и деветдесет)  лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 45 000,00 (четиридесети пет хиляди) лева, вносим, в срок до 11 януари 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 04 януари 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа 11 януари 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11 януари 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07 януари 2016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.