Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 10 000 (десет хиляди) куб.м. негодна фракция с размери 0-25 мм, намиращи се на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч, заведени в баланса Железопътна секция Враца

09.12.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 20, ал.1, т.1 от ЗЖТ, чл. 61 и  чл. 64 от ЗДС, чл. 69 от ППЗДС, Раздел ІІ от „Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост”, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), Заповед № 2629/07.12.2015 г. на Генералния директор на ДП “НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на 10 000 (десет хиляди) куб.м. негодна фракция с размери 0-25 мм, намиращи се на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч, заведени в баланса Железопътна секция Враца.

Откриване на тръжната процедура на 16.12.2015 г. (сряда) от 10,00 часа в Административната сграда на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов”№ 15 при:

            1. Начална тръжна цена 39 500 (тридесет и девет хиляди и петстотин) лв. без ДДС за цялото количество негодна фракция. ДДС се начислява при спазване разпоредбите на ЗДДС.

2. Депозит за участие в търга в размер на 3 950 (три хиляди деветстотин и петдесет) лв., представляващ 10 на сто от началната тръжна цена, платим в срок до 16,00 часа на 22.12.2015 г. (вторник).

3. Начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП “НК ЖИ” - ЖП Секция Враца, банка ОББ АД – клон Враца IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16.00 часа на 22.12.2015 г. (вторник) в звено „УСК” на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Враца.

Разходите по натоварването, отчитането и транспортирането на негодната фракция от кариерата са за сметка на купувача.

            Оглед на 10 000 (десет хиляди)  куб.м. негодна фракция с размери 0-25 мм може да се извършва всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 22.12.2015 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 10 000 (десет хиляди) куб.м. негодна фракция  с размери 0-25 мме на територията на кариера Карлуково, общ. Луковит, обл. Ловеч.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 22.12.2015 г. (вторник) в Деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15.

Класиране на офертите от 09,00 часа на 23.12.2015 г. (сряда) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” № 15, залата за търгове – 2- ри етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие  на  30.12.2015 г. (сряда) в ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15, при същите тръжни условия и със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 05.01.2016 г. (вторник);

- оглед на актива – всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа след публикуване на обявата до 05.01.2016 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

- краен срок за внасяне на депозита за участие до 16.00 часа на 05.01.2016 г. (вторник);

- приемане на заявления за участие в търга до 16.00 часа 05.01.2016 г. (вторник);

Класиране на офертите – 06.01.2016 г. (сряда) от 09.00 часа в сградата на ЖП Секция Враца, гр. Враца, ул. “Васил Кънчов” № 15.

 

За контакти тел.: 0888/696 213 – Цветана Генчовска – Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца