Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 1, находящ на първи жилищен етаж, ул. „Георги Димитров“ № 85, гр. Дългопол, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.1

21.12.2015 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 49 от 03.12.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1, находящ на първи жилищен етаж, ул. „Георги Димитров“ № 85, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.1, със застроена площ от 97,72 (деветдесет и седем цяло седемдесет и две стотни) кв. м, състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, две бани и две тераси, ведно с прилежаща изба № 1 (едно), с площ от 16,78 (шестнадесет цяло седемдесет и осем стотни) кв. м, както и 6,9033 (шест цяло девет хиляди тридесет и три десетохилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

Търгът ще се проведе на 27 януари 2016 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 14 900,00 (четиринадесет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 8 000,00 (осем хиляди) лева, вносим, в срок до 21 януари 2016 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18 януари 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 21 януари 2016 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21 януари 2016 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 19 януари 2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова