Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 2, находящ на първи жилищен етаж, ул. „Георги Димитров“ № 85, гр. Дългопол, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.2

21.12.2015 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 47 от03.12.2015 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 2, находящ на първи жилищен етаж, ул. „Георги Димитров“ № 85, гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 24565.502.606.1.2, със застроена площ от 88,77 (осемдесет и осем цяло седемдесет и седем стотни) кв. м, състоящ се от: коридор, три стаи, кухня, тоалетна, баня и две тераси, ведно с прилежаща изба № 2 (две), с площ от 7,59 (седем цяло петдесет и девет стотни) кв. м, както и 6,0535 (шест хиляди петстотин тридесет и пет десетохилядни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху земята.

 

Търгът ще се проведе на 27 януари 2016 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 13:00 часа, при:

 

- начална тръжна цена в размер на 13 500,00 (тринадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС;

 

- депозит за участие в търга, в размер на 7 000,00 (седем хиляди) лева, вносим, в срок до 21 януари 2016 г. (четвъртък);

 

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

 

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18 януари 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

 

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 21 януари 2016 г. (четвъртък).

 

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21 януари 2016 г. (четвъртък).

 

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 19 януари 2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

 

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова