Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Враца, под козирката на приемното здание на жп гара Враца, за търговска дейност-поставяне на кафе-автомат

21.12.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2692/ 12.12.2015 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение 31-10/15 от 30.10.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, под козирката на приемното здание  на жп гара Враца (ПИ № 12259.1021.326 по КК на гр. Враца), за търговска дейност - поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 27.01.2016 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 9,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 51,00 (петдесет и един) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 51,00 (петдесет и един) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.01.2016 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 20.01.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 21.01.2016 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.01.2016 г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 19.01.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел. 932-20-68, или РЦ Враца - УДВГД София, GSM 0884 240179.