Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост“Открита площ /2,56кв.м./ за поставяне на РИЕ /едностранен билборд/, с местонахождение: с. Варвара, в района на жп гара Варвара

21.12.2015 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 2694/12.12.2015г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 31-10/15 от 30.10.2015г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  частна държавна собственост“Открита площ /2,56кв.м./ за поставяне на РИЕ /едностранен билборд/ с рекламна площ 6 кв.м. /2м. х 3м./, с местонахождение: с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, в района на жп гара Варвара, (ПИ 000098 по КВС в землището на с. Варвара, община Септември, област Пазарджик ) за реклама. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 25,00 (двадесет и пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 25,00 (двадесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 29.01.2016 г. (петък) от 9,00 часа.

Търгът ще се проведе в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 18.01.2016г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 22.01.2016г.(петък) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 25.01.2016г. (понедерник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25.01.2016г.(понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 21.01.2016г.(четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.