Архив обяви

Изплащане на обезщетения за отчуждения за обект „Модернизация на железопътния участък Септември–Пловдив:част от Транс–европейската железопътна мрежа–изграждане на четири броя пътни надлези“

01.02.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Милчо Ламбрев – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП „НКЖИ“, за изпълнение на обект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Транс – европейската железопътна мрежа – изграждане на четири броя пътни надлези“  - изграждане на „Пътен надлез“ с осови точки 125-126-135-136-138-144-146-151 над железопътната линия „Септември – Пловдив“  в землището на с. Златитрап, община Родопи, област Пловдив, УВЕДОМЯВА собствениците на ПИ 31036.16.031 и ПИ 31036.16.033, съответно с площ 53 кв. м. и 415 кв. м., че обезщетенията определени в Решение на МС № 968 от 10 декември 2015 год., са внесени в търговска банка „Обединена българска банка“ АД, банкова сметка:

BG06UBBS78271014558303

BIC код UBBSBGSF

Началната дата за изплащане на обезщетенията е 01.02.2016 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.