Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот с планоснимачен № 860025, местонахождение на имота: област Пазарджик,землище на с. Сестримо

09.02.2016 г.

 На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 2 от 27.01.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с планоснимачен № 860025, с площ от 9000 (девет хиляди) кв. м, ведно с построените в него: двуетажна масивна сграда със застроена площ от 330 (триста и тридесет) кв. м, полумасивна сграда, със застроена площ от 47 (четиридесет и седем) кв. м на един етаж и паянтова сграда, със застроена площ от 40 (четиридесет) кв. м на един етаж, местонахождение на имота: област Пазарджик, община Белово, землище на с. Сестримо, кв. 2 по плана на курорт „Чаира“.

Търгът ще се проведе на 17 март 2016 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 71 625,00 (седемдесет и една хиляди и шестстотин двадесет и пет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35 000,00 (тридесет и пет хиляди) лева, вносим, в срок до 11 март 2016 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 март 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 11 март 2016 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11 март 2016 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 09 март 2016 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.