Архив обяви

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Стара Загора, кв. Индустриален, в района на жп гара Стара Загора

15.02.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 249/02.02.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 34-11/15 от 19.11.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

               

Търгове с явно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1. „Открита площ № 1 – 12 кв.м, част от ПИ 68850.522.5520 по КК на гр. Стара Загора”, с  местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, кв. Индустриален, в района на жп гара Стара Загора, за поставяне на преместваем обект  по чл. 56 от ЗУТ, за гараж. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 15,00 (петнадесет) лева. Депозит 100% от началната цена – 15,00 лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.  Дата и час на търга 23.03.2016 г. (сряда) от 8,30 часа.

2. „Открита площ № 2 – 12 кв.м, част от ПИ 68850.522.5520 по КК на гр. Стара Загора”, с  местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, кв. Индустриален, в района на жп гара Стара Загора, за поставяне на преместваем обект  по чл. 56 от ЗУТ, за гараж. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 15,00 (петнадесет) лева. Депозит 100% от началната цена – 15,00 лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.  Дата и час на търга 23.03.2016 г. (сряда) от 9,30 часа.

3. „Открита площ № 3 – 24 кв.м, част от ПИ 68850.522.5520 по КК на гр. Стара Загора”, с  местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, кв. Индустриален, в района на жп гара Стара Загора, за поставяне на преместваем обект  по чл. 56 от ЗУТ, за 2 броя гаражи. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 30,00 (тридесет) лева. Депозит 100% от началната цена – 30,00 лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.  Дата и час на търга 23.03.2016 г. (сряда) от 13,00 часа.

4. „Открита площ № 4 – 12 кв.м, част от ПИ 68850.522.5520 по КК на гр. Стара Загора”, с  местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, кв. Индустриален, в района на жп гара Стара Загора, за поставяне на преместваем обект  по чл. 56 от ЗУТ, за гараж. Начална тръжна месечна наемна цена  без ДДС – 15,00 (петнадесет) лева. Депозит 100% от началната цена – 15,00 лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева.  Дата и час на търга 23.03.2016 г. (сряда) от 14,00 часа.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.03.2016 г. (събота), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. При повторен търг до 16,00 часа на 11.04.2016г.(понеделник)

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 17.03.2016г.(четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.03.2016г.(четвъртък). При повторен търг до 16,00 часа на  15.04.2016 г.(петък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.03.2016г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация. При повторен търг до 16,00 часа на 13.04.2016г. ( сряда)

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга, повторен търг ще се проведе на 21.04.2016г.(четвъртък) в сградата  на ЖП Секция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.