Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ: „Открита площ – 1,00 кв. м. (обект № 2)”, с местонахождение гр. Враца, под бетонната козирка на административната сграда на ЖПС Враца,ПИ с идентификатор № 12259.1021.120

16.02.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 253/02.02.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 34-11/15 от 19.11.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

                Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 1,00 кв. м. (обект № 2)”,с местонахождение гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, под бетонната козирка на административната сграда на ЖПС Враца, град Враца, ул. „В. Кънчов” № 15 (ПИ с идентификатор № 12259.1021.120 по КК  на гр. Враца), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 21.03.2016 г. (понеделник) в сградата на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15 от 9.00 часа, залата за търгове, втори етаж, при:

            - начална тръжна месеча наемна цена в размер на 31,00 (тридесет и един) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 31,00 (тридесет и един) лева;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Враца  или по банкова сметка на ЖПС Враца в Банка ОББ, клон Враца, IBAN BG 66UBBS80021002857820, SWIFT BIC UBBSBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 09.03.2016 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 14.03.2016 г. (понеделник).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 14.03.2016 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.03.2016 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.03.2016 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 20.04.2016 г. (сряда) като тръжна документация се закупува в срок до 16.00 ч. на 08.04.2016 г. (петък).

Депозит се внася в касата на ЖПС Враца или по банкова сметка на предприятието - банка ОББ АД – клон Враца, IBAN BG66UBBS80021002857820, SWIFT UBBSBGSF до 16.00 часа на 13.04.2016 г. (сряда).

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Враца, гр. Враца в срок до 16.00 часа на 14.04.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.04.2016 г. (четвъртък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15- Цветана Генчовска, Ръководител звено „УСК” ЖПС Враца, тел. 0888/ 696 213.