Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти .”, с местонахождение с. Долна Махала, община Калояново, област Пловдив, район на жп гара Долна Махала, за съхранение на автомобилни гуми

22.02.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5  и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 310/10.02.2016г. и № 312/10.02.2016г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 38-12/15 от 21.12.2015г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –  публична и частна държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала, както следва:

1.„Открита площ – 50кв.м.”, с местонахождение с. Долна Махала, община Калояново, област Пловдив, район на жп гара Долна Махала, за съхранение на автомобилни гуми. Начална тръжна месечна– 75,00 (седемдесет и пет) лева, без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 75,00 (седемдесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 30.03.2016 г. (сряда) от 9,00 часа.

2.“Открита площ – 194,50кв.м., от които площ№1-109 кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност- магазин за хранителни стоки, площ№2 (зад площ №1) – 40,50кв.м., за поставяне на маси – сезонно (01.06.-30.09.) и площ №3-45,00кв.м. (пред площ №1) за поставяне на маси  - сезонно (01.06. – 30.09.)”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов, част от ПИ с идентификатор 07079.618.150 по КК на гр. Бургас. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 653,00 (шестстотин петдесет и три) лева, от които 450,00 (четиристотин и петдесет) лева без ДДС за открита площ от 109кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за магазин за хранителни стоки и 203,00(двеста и три) лева без ДДС за открити площи №1 и №2 – 85,50кв.м. за поставяне на маси сезонно (01.06.-30.09.). Депозит 100% от началната цена - 653,00 (шестстотин петдесет и три) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 30.03.2016 г. (сряда) от 10,00 часа.

3.“Открита площ – 30 кв.м. , от които 23,00кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност – магазин за разсади и семена и 8,00 кв.м. за складова дейност, част от ПИ с идентификатор 07079.618.150 по КК на гр. Бургас”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 110,00 (сто и десет)лева, от които 96,00(деветдесет и шест)лева без ДДС за открита площ 23,00 за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ  за магазин за разсади и семена и 14,00(четиринадесет)лева без ДДС за открита площ-8 кв.м. за складова дейност. Депозит 100% от началната цена - 110,00 (сто и десет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 50,00 (петдесет) лева. Дата и час на търга – 30.03.2016 г. (сряда) от 11,00 часа.

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 21.03.2016г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 23.03.2016г.(сряда) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 24.03.2016г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24.03.2016г.(четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 22.03.2016г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.