Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ апартамент № 10, находящ се на първи жилищен етаж, вх. Б, Запад, ул. „Железничар“ № 7, гр. Стара Загора

22.02.2016 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 3 от 11.02.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 10, находящ се на първи жилищен етаж, вх. Б, Запад, ул. „Железничар“ № 7, гр. Стара Загора,  община Стара Загора, област Стара Загора, със застроена площ от 33,18 кв.м, състоящ се от дневна, кухня, тоалетна с баня, коридор,  заедно с принадлежащото му избено помещение № 3, с площ от 6,11 кв.м, както и 7,95 % идеални части от общите части на сградата и 42,52 кв.м от правото на строеж върху мястото.

Търгът ще се проведе на 30 март 2016 г. (сряда) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 9 700,00 (девет хиляди и седемстотин) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, вносим, в срок до 24 март 2016 г. (четвъртък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 21 март 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 24 март 2016 г. (четвъртък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 24 март 2016 г. (четвъртък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 22 март 2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова