Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Варна, обл. Варна, общ. Варна, на първия етаж в северното крило на приемното здание на жп гара Варна

23.02.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 251/02.02.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 34-11/15 от 19.11.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 О Б Я В Я В А

 

          Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещение – 14,40 кв.м.“, с местонахождение гр. Варна, обл. Варна, общ. Варна, на първия етаж в северното крило на приемното здание на жп гара Варна (сграда с идентификационен № 10135.62.32.15 по КК на гр. Варна), за търговска дейност – продажба на кафе, закуски и хранителни стоки.

-          дата и час на търга 31.03.2016 г. (четвъртък) от  10:30 часа;

-          начална тръжна месечна наемна цена в размер на 150,00 (сто и петдесет лева) лв., без включен ДДС;

-    депозит за участие в търга, в размер на 150,00 (сто и петдесет лева) лв.

-    тръжна документация за участие в търга се закупува в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

 

2. „Открита площ – 1,00 кв.м.“, с местонахождение с. Синдел, общ. Аврен, обл. Варна, на първи перон пред приемното здание на жп гара Синдел (УПИ І, кв. Іа по РП на с. Синдел), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

-          дата и час на търга - 31.03.2016г. (четвъртък) от 11:15 часа;

-          начална тръжна месечна наемна цена в размер на 32,00 (тридесет и два лева) лв., без включен ДДС;

-    депозит за участие в търга, в размер на 32,00 (тридесет и два лева) лв.;

-   тръжна документация за участие в търга се закупуват в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 21.03.2016 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 24.03.2016г.(четвъртък).

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 97 в срок до 16,00 часа на 25.03.2016г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25.03.2016 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 23.03.2016г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 97, инж. Елен Гущина – Специалист «УС»/Главен специалист УДВГД Горна Оряховица, жп тел. 891/2381  и GSM: 0887615356.