Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот обл. Враца

25.02.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 300/10.02.2016 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 36-12/15 от 03.12.2015 год. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НКЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Помещение – 38,40 кв.м“, с местонахождение обл. Враца, общ. Враца, в приемното здание на жп гара Враца /ПИ с идентификатор № 12259.1021.326.2 по КК на гр. Враца/, за оптика.

            Търгът ще се проведе на 04.04.2016 г. (понеделник) в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 278,00 (двеста седемдесет и осем)  лeва без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 278,00 (двеста седемдесет и осем)  лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 22.03.2016 г. (вторник), в счетоводството на УДВГД София, находящо се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 28.03.2016 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 28.03.2016 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 28.03.2016 г. (понеделник).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.03.2016 г. (петък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидати, подали заявления за участие, повторен търг при същите условия ще се проведе на 28.04.2016 г. (четвъртък) като тръжни документации се закупуват в срок до 16,00 ч. на 18.04.2016 г. (понеделник); заявления за участие в търга се внасят до 16,00 ч. на  22.04.2016 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел. 932-20-68, или РЦ Враца - УДВГД София, GSM 0884 240179.