Архив обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти гр. Дупница

29.02.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 305/10.02.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 38-12/15 от 21.12.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

            1. „Открита площ – 21,60 кв.м”, с местонахождение гр. Дупница, на предгаровия площад на жп гара Дупница (ПИ 68789.608.363 по КК на гр. Дупница), за поставяне на преместваем обект (навес) по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност и маси целогодишно.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 22,00 (двадесет и два)  лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 22,00 (двадесет и два)  лева, без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 25 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга 06.04.2016 г. (сряда) от 9,00 часа.

            2. „Помещение – 30,00 кв.м“, намиращо се в приземния етаж на административната сграда на жп гара Кулата (ПИ 40539.95.1.3 по КК на с. Кулата), за кафе, без продажба и консумация на алкохол и открита площ 6 кв.м пред административната сграда, за поставяне на 2 бр. маси - сезонно /м. май – м. октомври/.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 164,00 (сто шестдесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 164,00 (сто шестдесет и четири) лева, без включен ДДС;

            - цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга - 06.04.2016 г. (сряда) от 11,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София  или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на   28.03.2016 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 30.03.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а в срок до 16,00 часа на 31.03.2016 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.03.2016 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до  29.03.2016 г. (вторник). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68 или РЦ Дупница - УДВГД София, GSM 0886 300987.