Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот гр. Монтана

29.02.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 306/10.02.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 38-12/15 от 21.12.2015 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ „Метално хале с площ 510,00 кв.м с идентификационен № 48489.5.147.1 по КК  на гр. Монтана“, с местонахождение гр. Монтана, Област Монтана, в района на жп гара Монтана, за производствена дейност – цех за пресова обработка.

Търгът ще се проведе на 06.04.2016 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 120 а от 10,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 490,00 (четиристотин и деветдесет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 490,00 (четиристотин и деветдесет) лева, без включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.03.2016 г. (понеделник), в стая на служба „УСИК”, етаж 5 в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. ”Княгиня Мария Луиза” № 120 а, срещу сума в размер на 50 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 30.03.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 31.03.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 31.03.2016 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.03.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел. 932-20-68, или РЦ Враца - УДВГД София, GSM 0884 240179.