Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот гр.София

29.02.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 313/10.02.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 38-12/15 от 21.12.2015 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:                             

1. Открита площ – 40,00 кв.м.”, с местонахождение гр.София, обл.София град, общ. Столична, район Илинден в района на жп гара Захарна фабрика, попадащ в имот с идентификатор 32954.15.1046 по КК на гр.София, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за търговска дейност с кафе, закуски и пакетирани стоки.

Търгът ще се проведе на 06.04.2016 г. (сряда) от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 160,00 (сто и шестдесет) лв., без включен ДДС,

- депозит за участие в търга – 160,00 (сто и шестдесет) лв., без включен ДДС,

- цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 28.03.2016 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа 31.03.2016 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от  31.03.2016 г.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.03.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637