Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица

01.03.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, и чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 307/10.02.2016 г., 308/10.02.2016 г. и 309/10.02.2016г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 38-12/15 от 21.12.2015 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

І. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ:

 „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение: гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново, във фоайето на първи етаж в Административната сграда на ЖПС Горна Ояховица, в района на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор  16359.501.13.1 по КК на гр. Горна Оряховица), за поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 07.04.2016 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, от 10,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

ІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост,представляващ:

„Открита площ – 94,00 кв.м, от които 54,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за кафене с продажба и консумация на алкохол и 40 кв.м за поставяне на маси – целогодишно“, с местонахождение: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, в района на жп гара Русе разпределителна (УПИ ХХХVІІІ-635).

Търгът ще се проведе на 07.04.2016 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 366,00 (триста шестдесет и шест) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 366,00 (триста шестдесет и шест) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

ІІІ. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост,представляващ:

 „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, находящ се във фоайето на първи етаж в Административната сграда на жп гара Русе разпределителна /сграда с идентификатор 63427.8.172.1 по КК на гр. Русе/, за поставяне на кафе-автомат.

Търгът ще се проведе на 07.04.2016 г. (четвъртък) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, залата за търгове, от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 55,00 (петдесет и пет) лв., без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 55,00 (петдесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касита на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 28.03.2016 г. (понеделник), както следва: по т.І – в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96; по т.т. ІІ и ІІІ – в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 или в касата на поделението в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски” №1, ет.2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 31.03.2016 г. (четвъртък) в касите или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 01.04.2016 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 01.04.2016 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 30.03.2016 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Когато на търга по т. Iне се яви нито един кандидат от подалите заявления за участие, отговарящи на нормативните и тръжни условия за провеждане на търга, нов търг ще се проведе на 05.05.2016 г. (четвъртък) при същите тръжни условия, като тръжна документация се закупува в срок до 16,00 часа на 25.04.2016 г. (понеделник); внасяне на депозит – до 16,00 часа на 28.04.2016 г. (четвъртък) и подаване на заявления за участия в търга - до 16,00 часа на 03.05.2016 г. (вторник), на горепосочения адрес.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. ”Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба ''УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП «НК ЖИ»,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.