Архив обяви

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, гр. Бургас

09.05.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 937/03.05.2016г. и № 938/03.05.2016г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 07-03/16 от 01.03.2016г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

           

1. Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  частна държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 56,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов (част от ПИ с идентификатор 07079.618.148 по КК на гр. Бургас), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с авточасти. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 80,00 (осемдесет) лева. Депозит 100% от началната цена - 80,00 (осемдесет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга 16.06.2016 г. (четвъртък) от 10,00 часа.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  частна държавна собственост, представляващ: “Открита площ – 60,00 кв.м.”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов (част от ПИ с идентификатор 07079.618.148 по КК на гр. Бургас), за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, за търговска дейност с авточасти. Начална тръжна месечна наемна цена без ДДС – 85,00 (осемдесет и пет) лева. Депозит 100% от началната цена - 85,00 (осемдесет и пет) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга - 16.06.2016 г. (четвъртък) от 11,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖП Секция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.06.2016г.(понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете, се внася в срок до 16.00 часа на 09.06.2016г. (четвъртък) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2 в срок до 16,00 часа на 10.06.2016г.(петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10.06.2016г.(петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.06.2016г.(сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

При неявяване на кандидатите подали заявления за участие в търга по т.1 - нов търг ще се проведе на 15.07.2016г.(петък) в сградата  на ЖП Секция Пловдив, гр.Пловдив, бул.„Македония” № 2 при същите тръжни условия със следните срокове:

-закупуване на тръжна документация – до 16.00 часа на 04.07.2016г.(понеделник);

-оглед на актива – до 16,00 часа на 07.07.2016г. (четвъртък);

-подаване на заявления за участие в търга - до 16,00 часа на 11.07.2016г.(понеделник). Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.