Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имот – публична държавна собственост гр. Търговище

09.05.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 942/03.05.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 07-03/16 от 01.03.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имот – публична държавна собственост, представляващ:

1. „Площ – 3 кв.м.”, с местонахождение гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, в приемното здание на жп гара Търговище (сграда с идентификатор 73626.504.226.1 по КК на гр. Търговище), в югоизточния ъгъл на чакалнята, за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност – продажба на печатни изделия

- дата и час на търга 17.06.2016 г. (петък) от  11,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 26,00 (двадесет и шест) лева;

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 06.06.2016 г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице. Цена на един брой тръжна документация – 25,00 /двадесет и пет/ лева.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 09.06.2016 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документации.

Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 10.06.2016 год. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 13.06.2016 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 13.06.2016 г. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0884 693 069; 0887 615 356.