Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственостс. Царацово, община Марица, област Пловдив

10.05.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед  № 914/26.04.2016г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/16 от 23.02.2016г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот –  публична държавна собственост:„Открита площ – 60,00 кв.м“, с местонахождение с. Царацово, община Марица, област Пловдив, в района на жп спирка Царацово (част от ПИ 78080.94.17 по КК на с. Царацово), за складиране на земеделска продукция. Начална тръжна месечна– 78,00 (седемдесет и осем) лева, без включен ДДС. Депозит 100% от началната цена - 78,00 (седемдесет и осем) лева. Цена на тръжната документация с ДДС сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева. Дата и час на търга – 15.06.2016 г. (сряда) от 10,00 часа.

Търгът ще се проведе в сградата на ЖПСекция Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, селекторна зала.

Начин на плащане на цената – в лева, в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 06.06.2016г. /понеделник/ в счетоводството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга, се внася в срок до 16.00 часа на 08.06.2016г.(сряда) в касата на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2,  или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството на ЖПСекция Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. в срок до 16,00 часа на 09.06.2016г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 09.06.2016г.(четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.06.2016г.(вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. “Македония” № 2, тел.: 032/626 535.