Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с местонахождение област Габрово, община Дряново, с. Царева ливада

10.05.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 14 от 28.04.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 12677.520.2 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Царева ливада, община Дряново, с площ от 541 (петстотин четиридесет и един) кв. м, с трайно предназначение на територията: територия на транспорта и начин на трайно ползване: за движение и транспорт, заедно с построената в него сграда с идентификатор 12677.520.2.1, със застроена площ от 178 (сто седемдесет и осем) кв. м, с предназначение: сграда за обществено хранене, с местонахождение на имота: област Габрово, община Дряново, с. Царева ливада, ул. „Първи май“.

Търгът ще се проведе на 16 юни 2016 г. (четвъртък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 17 180,00 (седемнадесет хиляди сто и осемдесет)  лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 8 000,00 (осем хиляди) лева, вносим, в срок до 10 юни 2016 г. (петък);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 06 юни 2016 г. (понеделник), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа 10 юни 2016 г. (петък).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 10 юни 2016 г. (петък).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 08 юни 2016 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова, 02/932 30 83 – Л. Иванчева.