Архив обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1 гр. Стражица

12.05.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 15 от  28.04.2016 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1 (едно), находящ се на първи жилищен етаж, вх. „В“, ул. „П. К. Яворов“ № 13, гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново, със застроена площ от 79,00 (седемдесет и девет) кв. м, състоящ се от две стаи (спални), дневна, кухня, сервизни помещения (баня и тоалетна), коридор и две тераси, ведно с изба № 1, с площ от 16,37 (шестнадесет цяло и тридесет и седем стотни) кв. м, както и таванско помещение № 1 (едно), с площ от 15,78 (петнадесет цяло и седемдесет и осем стотни) кв. м, заедно с 11,46 (единадесет цяло четиридесет и шест стотни) % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота.

Търгът ще се проведе на 20 юни 2016 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 9 610,00 (девет хиляди шестстотин и десет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, вносим, в срок до 13 Юни 2016 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 08 юни 2016 г. (сряда), в стая № 401 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:00 часа на 13 юни 2016 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако датата на пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 13 юни 2016 г. (понеделник).

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13 юни 2016 г. (понеделник). срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова