Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, с местонахождение с. Волуяк

12.05.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 912/26.04.2016 г.  на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 06-02/16 от 23.02.2016 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Площ - 1,00 кв.м”, с местонахождение с. Волуяк, община Столична, област София  град, в чакалнята на приемното здание  на жп гара Волуяк (сграда с идентификационен № 12084.2701.869.1 по КК на с. Волуяк), за търговска дейност -  поставяне на кафе - автомат.

Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 09,00 часа, при:

 - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет лева) лв, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет лева) лв;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 13.06.2016 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 15.06.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 16.06.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 16.06.2016 г. (четвъртък).

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.06.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0882 006 123.