Архив обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост с местонахождение гр. Шумен

16.05.2016 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНАИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 19, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 910/26.04.2016 г. и 911/26.04.2016 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 03-01/16 от 29.01.2016 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Дървена барака – 72,00 кв.м“, с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в района на жп гара Шумен (ПИ 83510.669.163 по КК на гр. Шумен), за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. "Цар Освободител” № 96, в залата за търгове, от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 392,00 (триста деветдесет и два) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 392,00 (триста деветдесет и два) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 15,00 кв.м“, с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, в района на жп гара Шумен (ПИ 83510.669.153 по КК на гр. Шумен), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за складова и търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. (сряда) в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. “Цар Освободител” № 96, в залата за търгове, от 11,45 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 59,00 (петдесет и девет) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 59,00 (петдесет и девет) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 13.06.2016 г. (понеделник) в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица, на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 или в касата на поделението в район Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад, Административна сграда район Шумен. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 15.06.2016 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 16.06.2016 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 16.06.2016 г. (четвъртък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.06.2016 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „ Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК'' към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”,  тел. 891 38 50 и GSM: 0886 741 037.